نوع ملککد ملکنوع معاملهنام مالکشماره مالکزیربنا (متر)قیمتمحلهعملیات