خرید آپارتمان خرید خانه خرید ملک خرید ملک تهران خرید و فروش ملک مشاور املاک

ﻃﺮاﺣﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎن با اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک (بخش دوم)

ﻃﺮاﺣﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎن با اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﺰ

در راﺳﺘﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﺰ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﻣﻐﺎﯾﺮت را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و در ﭘﻬﻨﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن دارد، «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ» ﯾﺎ «ﭘﺎﯾﺪار» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ. به نظر شما آیا در ایران خرید آپارتمان هایی که از انرژی پاک استفاده کرده اند مورد تقاضای مردم قرار خواهد گرفت؟ هنگام خرید ملک از مشاور املاک خود در مورد نوع انرژی به کار رفته در آپارتمان اطلاعات کسب کنید.

اﻧﺮژی ﭘﺎک

اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻧﺮژی اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی، اﻧﺮژی و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻧﺮژی ﻓﺮاوان و ارزان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ واﮐﻮﻟﻮژِﯾﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در دراز ﻣﺪت در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻔﻬﻮم»اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار« ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. استفاده از انرژی پاک در جهان روبه گسترش است و ترجیح مردم غرب برای خرید خانه هایی که از انرژی های پاک استفاده می کنند بیشتر شده است.

اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ

اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻋﺒﺎرت از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن رو ﺑﻪ زوال روﻧﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی از ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻃﺒﻘﺎت زﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود و رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎﻣﯽ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﻮاع اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک:
۱- اﻧﺮژی ﺑﺮق آﺑﯽ
۲- اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
۳- اﻧﺮژی ﺑﺎد
۴- اﻧﺮژی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ (ژﺋﻮﺗﺮﻣﺎل)
۵- اﻧﺮژی زﯾﺴﺖ ﺗﻮده
۶- ﻫﯿﺪروژن و ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ
۷- اﻧﺮژی ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ

تاثیر انرژی پاک در خرید آپارتمان
تاثیر انرژی پاک در خرید آپارتمان

ﺧﺎک

ﻓﺮورﻓﺘﻦ در دل ﺧﺎک و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﺎک در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻓﻨﻮن اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک زﯾﺎد اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷـﯿﻪی درﯾﺎی ﺧﺰر، ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی در ﭘﻨﺎه ﺧﺎک
۱- ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
۲- ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮔﺸﻮده ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﻣﺮﮐﺰی
۳- ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻔﻮذی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻣﻄﺒﻮع.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮر روز در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ﻣﯿﺰان درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿـﻖ در ﻣﻮرد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ آن، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، اﺑﻌـﺎد اﺗـﺎق، ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ و اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی در ﭘﻨﺎه ﺧﺎک ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
۱- ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
۲- ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ
۳- ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
۴- ﻧﻮع ﺧﺎک

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار و اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ

در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﯿﻦ ۳۰ ﺗﺎ ۳۵ درﺻـﺪ از ﮐـﻞ اﻧـﺮژی ﻣﺼـﺮﻓﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺼﺎرف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود ۵۰ ﺗﺎ ۶۰ درﺻﺪ ﺻﺮف ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀـﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
۱- ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮا
۲- ﮔﺮم ﮐﺮدن و ﺳﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮاد
۳- روﺷﻨﺎﯾﯽ، وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
۴- ﺗﻬﻮﯾﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺗﺒﺎدل دﻣﺎﯾﯽ دارﻧﺪ، در ﻓﺼﻮل ﮔـﺮم ﺳـﺎل، ﮔﺮﻣـﺎی ﺑﯿـﺮون از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﻘﻒ، دﯾﻮارﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﮔﺮم ﮐﺮده و ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻘﻒ دﯾﻮارﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﮐﻒ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﻤﻮده، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﺎی ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﺗـﻼف اﻧﺮژی را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد و ﻃﺒﻖ روال ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ﻃﯽ ۱۰ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. ﺳـﯿﻤﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان از اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در این پژوهش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﻬﺘـﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺑﺘﺪا وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اما ناگفته نماند که میتوان این تحقیق را برای سایر شهرها مخصوصا برای تهران بسط داد تا بازار خرید ملک تهران را دچار تغییر و تحول کند.

خرید خانه سازگار با محیط زیست
خرید خانه سازگار با محیط زیست

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج

در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﻗﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی و ﺟـﻨﺲ زﻣـﯿﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻨﻨﺪج، ﻣﺮﯾﻮان و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﺗﺎ ﺟﻨـﻮب ﮐﺮدﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ در اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﺳﺴﺘﯽ ﺟﻨﺲ، اﺷﮑﺎل ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن ﮐﻮهﻫـﺎی ﮔﻨﺒـﺪی ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻼﯾﻢ، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و درهﻫﺎی ﺑﺎز اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت آﻫﮑﯽ ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮓﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﺷﯿﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻮع ﻣﺸـﺨﺺ اﯾـﻦ ﻧـﺎﻫﻤﻮاریﻫـﺎ (ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ) ﺑﯿﻦ ﻣﺮﯾﻮان و ﺳﻘﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق، اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و داﻣﻨﻪ ﻏﺮﺑﯽ آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی رود ﻗـﺰل اوزن در ﻣﺸـﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی رود ﺳﯿﺮوان در ﺟﻨﻮب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺮه زﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎﻋـﺎت در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻨﻨﺪج ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ- ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ (ﺑﻌـﺪ از ﮐﻮه ﺷﺎﻫﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮه ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ) ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻨﻨﺪج ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ آن ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺮدﻧﻪ آرﯾﺰ (ﻋﺎرض) ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ و ﮐﻮه آﺑﯿﺪر (آﺑﯿﺪر ﺑـﺰرگ) ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۱۵۴۶ ﻣﺘﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺳﻨﻨﺪج واﻗﻊ اﺳﺖ. استفاده از انرژی پاک میتواند خرید و فروش ملک در این شهر را متحول میکند.

نوشته های مرتبط

بهبود فضای باز آپارتمان در تهران (بخش سوم)

رضا بهزادی

بررسی قانون پیش فروش آپارتمان (بخش ششم)

رضا بهزادی

جایگاه حقوقی سامانه املاک (بخش یازدهم)

رضا بهزادی

ثبت دیدگاه