خرید آپارتمان خرید خانه خرید خانه تهران خرید و فروش ملک

نگرشی نو در طراحی آپارتمان های مسکونی (بخش دوم)

نگرشی نو در طراحی آپارتمان هاي مسکونی

اﺑﻌﺎد رواﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺣﻀﻮر ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن

بعد خرید خانه باید توجه داشته باشید تا با ایجای فضایی سبز هرچند کوچک محیط زندگی خود را دلپذیر کنید. در اداﻣﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮاﻧﺴﺎن از دو ﻣﻨﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻟﻒ:دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑـﺎ ﺗﻤﺎﺷـﺎ ﮐـﺮدن، ﻟﻤـﺲ ﮐـﺮدن و ﺑﻮﯾﯿـﺪن ﻃﺮاوت و ﻋﻄﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮداده و ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد. درواﻗﻊ ﮔﻞ وﮔﯿﺎه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎر در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻮده و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن و ﻟﻤﺲ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ روﺣﯿـﻪ ﺷـﺨﺺ را ﺗﻐﯿﯿـﺮداده و او را ﺷـﺎد و ﻫﯿﺠﺎن زده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﯾﺠﺎد ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻄﻮط ﭼﻬﺮه در ﺟﻬﺖ ﺷﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه وﺟﻮد دارد ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان آرام، ﻣﻬﺮﺑﺎن، ﺷﺎد و ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺲ را ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻧﯿـﺰ اﻧﻨﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﭘﻼن ﻧﻈﺮﯾﻪ “ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ” را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاس اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﯿـﺮی در ﻃﺒﯿﻌـﺖ، ﻣﻌﻄﻮف آن ﺷﺪه و از اﺳﺘﺮس و اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ دور ﻣﯽﮔﺮدد.
و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ: ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارد و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺧﻤﻮدی ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ در ﭘﺮﺗـﻮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻓﻀﺎیﺳﺒﺰ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی انسان شکوفا می شود. پس بعد از خرید آپارتمان هر چند گوچک از نگهداری گیاهان غافل نشوید.

تاثیر فضای سبز در خرید خانه
تاثیر فضای سبز در خرید خانه

ب: دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑـﻮده، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖﮔﺮاﯾـﯽ در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑـﺎ وﻗـﺎﯾﻊ اﺳـﺘﺮسزا را ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای را ازﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ و ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. پس هنگام خرید خانه مخصوصا خرید خانه تهران به علت آلوده بودن آن از بودن فضای سبز در نزدیکی خانه مورد نظرتان مطمئن شوید.

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺣﻀﻮر ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن

دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ: ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎر در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز، اﯾﺠﺎد ﺷﺎدی و ﻫﯿﺠﺎن، اﯾﺠﺎد ﻟﺒﺨﻨﺪ، اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ، ﮐﺎﻫﺶ اﻓﮑﺎرﻣﺰاﺣﻢ، اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ آرام، ﻣﻬﺮﺑﺎن، ﺷﺎدی و ﮔﺬﺷﺖ دراﻓﺮاد و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن.
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ: ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس، ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮس زا.
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮاﻧﺴﺎن از ﻣﻨﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.دراداﻣﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ارﺗﺒﺎط آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎیﺳﺒﺰ؛ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دﺳﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻤﯽﮐﯿﻔﯽ و ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ. روش ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای، و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺘـﻮن و اﺳـﻨﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ای و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻓﻀﺎیﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی و روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﺗﺒﯿﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ورود ﻓﻀﺎیﺳـﺒﺰ در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫـﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﻨﺎﻇﺮ آن، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ واﻗﻌﯽ و ﺣﺘـﯽ ﻋﮑـﺲ آن، ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و ﺑﻮﯾﯿﺪن ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮات رواﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮاﻧﺴﺎن دارد و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ، ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺴﮑﻦ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ، ﺣﻀﻮر ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ راهﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
۱. ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺳﻄﻮح اﻓﻘﯽ وﻋﻤﻮدی ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺮد ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ:
الف) ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺑﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
ب) تبدیل ﺣﯿﺎط ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﯿﺎطﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ج) اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ (ﭘﯿﺶ آﻣﺪﮔﯽ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽﻫﺎ) در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای درﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪ وﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف
۲. ﺗﻨﻮع دﯾﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻃﺮاف در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ:
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در اﻃﺮاف آنﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

۳. ﮐﺎﻫﺶ دﯾﻮارهﻫﺎی ﺻﻠﺐ واﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺸﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب (ﮔﺸﻮدﮔﯽ دارای ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ):
ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ دﯾﻮار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳـﺘﻔﺎده و ﺣﻀـﻮر ﻃﺒﯿﻌـﺖ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

۴. ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ:
الف) ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻧﺮم: ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ.

ب) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎ: ﻧﻔﻮذ ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ درون ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﺟﻮه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز(ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز در دل ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.).

۵. ﺗﻠﻔﯿﻖ و اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز:
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺮاس و اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:

۱. ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺳﻄﻮح اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ.
۲. ﺗﻨﻮع دﯾﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻃﺮاف در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
۳. ﮐﺎﻫﺶ دﯾﻮارهﻫﺎی ﺻﻠﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺸﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب.
۴. ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ.
۵. ﺗﻠﻔﯿﻖ واﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز.

راﻫﮑﺎر ﻃﺮاﺣﯽ:

۱. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺑﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﺑﺎز(ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدی)، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﯿﺎطﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﯿﺎطﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ (ﭘﯿﺶ آﻣﺪﮔﯽ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎ) در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺮای درﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻦ دﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ.
۲. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
۳. ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ دﯾﻮار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: ﻃﺎﻗﭽﻪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون، اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﮐﻨﺎر ﻓﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و…).
۴. ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻧﺮم: ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎ: ﻧﻔﻮذ ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ درون ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﺟﻮه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز(ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز در دل ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻔﻮذ کند).
۵. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺮاس و اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز.

ایجاد فضای سبز در آپارتمان

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﻓﻀﺎیﺳﺒﺰ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ و درﻧﺘﯿﺠﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻤﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﻓـﻮق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻀﺎیﺳﺒﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن وﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻤﺎری (ﺳﻘﻒ، ﮐـﻒ، دﯾـﻮار و…) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﺎاﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮی اﯾـﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﮔﺮو آزﻣﻮن آنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ وﭘـﺬﯾﺮش ﻣـﺮدم و ﺑﺮرﺳـﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﺟﻬـﺖ آزﻣـﻮن وﺧﻄـﺎی ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. پس هنگام خرید و فروش ملک به نکات بالا توجه کنید تا از زندگی در خانه ای که خریده اید لذت ببرید.

نوشته های مرتبط

بهبود فضای باز آپارتمان در تهران (بخش سوم)

رضا بهزادی

بررسی قانون پیش فروش آپارتمان (بخش ششم)

رضا بهزادی

جایگاه حقوقی سامانه املاک (بخش یازدهم)

رضا بهزادی

ثبت دیدگاه