خرید آپارتمان خرید خانه خرید خانه تهران خرید ملک

نگرشی نو در طراحی آپارتمان های مسکونی (بخش اول)

نگرشی نو در طراحی آپارتمان هاي مسکونی

اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و دوری از ﻃﺒﯿﻌﺖ (ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ) ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ و افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان از ﺑﯿﻦ رﻓـﺘﻦ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﺣﺘـﯽ در ﺣﯿـﺎط ﻣﻨـﺎزل و ﺷـﮑﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﺸﺎرزا ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫـﺎ اﺳـﺖ.
افزایش جمعیت مهاجر به تهران و تقاضای خرید خانه تهران هر روز فضای آپارتمان ها را کوچک و کوچک تر میکند. ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد، ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، از ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮس را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

بررسی فضای سبز قبل از خرید خانه
بررسی فضای سبز قبل از خرید خانه

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺬر روزاﻧﻪ از آن و ﯾﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ ﻓﻀـﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎیﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺮو ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه “ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی، رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ، ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻃﺒﯿﻌـﺖ در ﻣﺴـﮑﻦ اﻣـﺮوزی ﺿـﺮوری ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ”. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶرو، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺆاﻻت اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﮐﺪام ﻓﻀﺎﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ، ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ اﻣـﺮی ﻣﻬـﻢ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دراداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺳﻼﻣﺖ روان اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روان اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻣﺘﻌـﺪدی، دراﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت “ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﮑﺴﺘﻪ” ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻘـﻖ در آن، ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳـﺎﯾﺶ اﻧﺴـﺎن اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺎزﮔﺎری، اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﯿﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. اگر موفق به خرید خانه شدید حتما از موهبت فضای سبز و نگهداری گل و گیاهان در خانه بهره مند شوید.
روان ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌـﺖ و ﻟـﺬت ﺑـﺮدن از ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎی آن، راﻫﯽ ﺳﺎده اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ و ﺗﻠﻄﯿﻒ روح و روان اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ، وﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﺮاوان آن در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. واﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘـﯽ درراﺳـﺘﺎی ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ

در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮاﺳﺎس درک و ﻓﻬﻢ آدﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿـﺎن ﻧﻤـﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﺴﺎن راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺳﭙﺲ درﺟﻬﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﮐـﻪ اﯾﻦ دوره ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. در دوره اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری ﺣـﺪاﮐﺜﺮی از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺻﻞ وﺟﻮدی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪ. و در دوره اﺧﯿﺮ ﺷـﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن ﺣﯿـﺎت ﺧـﻮﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ، دراﯾﻦ دوره ﺷﺎﻫﺪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد راﺑﻄـﻪ از ﻫﻢﮔﺴـﯿﺨﺘﻪ ﺑـﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. از داشتن گیاهان زینتی در خانه غافل نشوید و هنگام خرید ملک به فضای اطاف آن توجه کنید.

اﻧﻮاع راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻔﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد: .۱ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ؛ .۲ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ. -۱ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﻃﺒﯿﺒﻌﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی زﻧﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ

ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﺑﺼﺮی (ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ، ﻻﻣﺴﻪ، ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﭼﺸـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﺷـﺎره ای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد. ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﺑﺼﺮی ﺑـﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﺖ از دادهﻫﺎی ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ ﺧﻮن و ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮس ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (ادراﮐﯽ) و در ﻣﻌﺮض ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻬﺒﻮد درک ﺷﺪه درﺳﻼﻣﺖ روان و آراﻣﺶ اﻓـﺮاد ﻣﻨـﺘﺞ ﻣــﯽ ﺷــﻮد.

استفاده از گیاهان در خانه
استفاده از گیاهان در خانه

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن از ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮاﻧﺴﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ، روان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺑﺸﺮ، در ﺣﺎل ﮐﻨﮑﺎش ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد. ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در اﯾﺠـﺎد اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺟﺰاء ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﺤﯿﻂ آن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ  ﺳـﺎﯾﻤﻮن ﺑـﻞ ﻧﯿـﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ” از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﻌﻤﺎری، ﮐـﺎﻫﺶ اﺣﺴـﺎس ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ”. و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﺪن ﻃﺒﯿﻌﺖ واﻗﻌﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﻃﺒﯿﻌﺖ (اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت واﻗﻌـﯽ) ﺑﺮﮐـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(ﻫﻤﺎن). ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﮐﻤﯿﺖ زﻣﯿﻦ دارای ﻃﺒﯿﻌﺖ ارﺟﺤﯿﺖ دارد. و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺟـﺰای ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﺳﺎزﮔﺎری رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺧﺸﻨﻮدی و ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

نوشته های مرتبط

بهبود فضای باز آپارتمان در تهران (بخش سوم)

رضا بهزادی

بررسی قانون پیش فروش آپارتمان (بخش ششم)

رضا بهزادی

جایگاه حقوقی سامانه املاک (بخش یازدهم)

رضا بهزادی

ثبت دیدگاه