خرید آپارتمان خرید خانه خرید خانه تهران خرید ملک خرید ملک تهران خرید و فروش ملک

حفاظت از بناهای آپارتمانی موجود در برابر آتش سوزی (بخش هفتم)

حفاظت از بناهای آپارتمانی موجود در برابر آتش سوزی

در ساختمان های گروه سه سیستم خودکار آب افشان بایستی در سقف راهروها نصب گردد و بایستی این سیستم درست روبروی درب ورودی واحدها که رو به کریدور باز میشوند نصب گردد. خریداران آپارتمان میتوانند قبل از خرید آپارتمان آب افشان را بررسی کنند و از سالم بودن آن مطلع شوند.
تبصره: آب افشان در داخل واحد مسکونی مورد نیاز نمی باشد به شرط اینکه درب واحد مسکونی حداقل ۲۰ دقیقه مقاومت در برابر حریق را داشته و خود بست باشد. بخش نوزده محل استفاده از اسپرینکلر و مقررات مربوط به آن در ساختمان های آپارتمانی موجود را شرح میدهد. مقررات نصب آب افشان در بخش ۲-۵-۳-۱۹ با قوانین بخش ۷-۷ مربوط به نیروی کاری و وسایل مورد استفاده بایستی مد نظر قرار گیرند.

بررسی تجهیزات ایمنی قبل از خرید آپارتمان
بررسی تجهیزات ایمنی قبل از خرید آپارتمان

بررسی ایمنی ملک قبل از خرید ملک حائز اهمیت است. بند ۹-۱۹ مقررات مربوط به محل نصب شبکه بارنده در ساختمان های آپارتمانی گروه سه را بیان کرده، هر چند که در راهروها بایستی این سیستم نصب شود ولی اگر درب های داخلی آپارتمان در برابر حریق بیست دقیقه مقاومت داشته باشند استفاده از آن را میتوان تا حدودی محدود کرد. مقررات مربوط به بخش نوزده استفاده از سیستم آب افشان را در صورتی که از حجم فضای مربوطه بیشتر باشد را جایز نمیداند ایمن سازی فضای محافظت شده در بخش ۷-۷ بطور کامل تشریح شده است. ساختمانهای گروه یک بایستی توسط سیستم استاندارد تائید شده و سراسری آب افشان خودکار بر طبق مقررات محافظت شوند. بایستی براساس مقررات ساختمان های شش طبقه و یا بیشتر بطور کامل مجهز به سیستم اسپرینکلر باشند. تمامی ساختمان های مرتفع بایستی توسط سیستم خودکار تائید شده آب افشان که بر طبق مقررات بخش نوزده جایز شناخته شده اند محافظت شوند.
تبصره شماره یک: هر واحد مسکونی که دسترسی خروج خارجی دارند استفاده از این سیستم کمی محدود میشود.
تبصره شماره دو: در ساختمان هایی که سیستم کامل حفاظتی و ایمنی بر طبق اصول مهندسی ایمنی طراحی شده است، استفاده از این سیستم کمی محدود میشود.
تبصره شماره سه: این سیستم ممکن است دارای تمام ویژگیهای زیر بوده و ممکن است بعضی از آنها را دارا باشد:
الف – حفاظت توسط سیستم خودکار آب افشان
ب- زنگهای هشدار دهنده کاشف دودی
ج -کنترل دود
د- سایر سیستمهای تائید شده.
استفاده از سیستم بارنده در بناهای آپارتمانی مرتفع را لازم است هر چند که کتاب کد دو نوع متناوب را مطرح میکند که اولین مورد آن برای واحد های مسکونی میباشد که دسترسی مستقیم به یک راه خروج را دارا میباشد و در مواردی ایجاد یک سیستم مهندسی اصولی کاربری شبکه بارنده اندکی محدود میباشد. در طول طراحی مرحله به مرحله سیستم شخص ناظر همواره بایستی نظارت به کار داشته باشد تا سیستم مورد قبولی از خود ارائه دهد

کریدورها دیوارهای کریدور

هنگام خرید خانه توجه داشته باشید که دیوارهای کریدور که به دسترسی خروج منتهی می شوند نبایستی اندازه آنها از حد استاندارد که در بخش نوزده مطرح گردیده بیشتر بوده و مقاومت آنها در برابر حریق از نیم ساعت کمتر باشد. منظور از اعمال قوانین موجود و بکارگیری موادی از قبیل پلاستر و ..صرفا جهت جلوگیری از انعکاس صوت میباشد. توفال کردن سقف یا دیوار توسط تخته یا سنگ گچ قابلیت حریق را بالا میبرد بر اساس آمار اخیر بوسیله سیستم قوس طاق توانسته اند مقاومت در برابر حریق را با بیست دقیقه بیشتر افزایش دهند. چنین ساختاری موضوع بحث این بخش میباشد. ملاک و معیار برقراری امکانات و آمادگی ساکنین است که در مقابل حریق جهت ایمنی خود برقرار میکنند. مقاومت حداقل نیم ساعت در برابر حریق باعث میشود که حریق از کریدور به داخل آپارتمان ها و سایر کریدورها سرایت نکند. بسیاری از این حایلها از قبیل سنگ گچ و یا توفال بندی باعث میشود که مقاومت دیوارها تا ۳۰ دقیقه بالا برود.

بررسی درب های خروج قبل از خرید و فروش ملک

 مطابق مقررات درب هایی که رو به دسترس خروج باز می شوند بایستی حداقل در مقابل حریق تا بیست دقیقه مقاومت داشته باشند.
تبصره شماره یک: دربها بایستی طبق مقرراتی که قبلا توضیح داده شد طراحی شوند.
تبصره شماره دو – در ساختمان های گروه سه و چهار دربها بایستی مانع از عبور دود نیز باشند(عایق ضد دود). دربهایی که رو به کریدور یا راههای دسترسی خروج باز میشوند بایستی خود بست باشند. نصب و تعمیر و نگهداری صحیح قسمتهای دربهای خود بست که مابین واحد مسکونی و کریدورها قرار دارند باعث پایین آمدن میزان مرگ و میر ناشی از آتش سوزی خواهد بود. بررسی هایی که بر روی بعضی از بناهای آپارتمانی انجام شده است نشانگر این است که آنها از قسمتهای پشت محل حریق دچار حریق شده اند زیرا به هنگام فرار ساکنین درب ها باز مانده است. در بعضی از موارد مرگ و میر زمانی رخ میدهد که ساکنین درب خانه ای را که احتمال آتش سوزی دارد را باز کرده و اکسیژن از اتاق در حال آتش سوزی شده و به حریق شدت می دهد. در صورتیکه اگر درب آپارتمان خود بست باشد بعد از خروج سریع متصرفین بطور خودکار بسته شده و از ورود حریق به خانه بعدی جلوگیری میکند.
دربهایی که در بخش نوزده معرفی شده است میزان ایمنی در آپارتمانهائی که انتظار میرود در آنها سوخت نگهداری میشود را بالا برد. و همچنین دیوار ها و ساختارهای کریدور را مقاوم میکند.هدف از این عمل محبوس کردن آتش در بیرون از واحد در بین کریدور و یا در داخل آپارتمان است بطوریکه به خارج از آن راه نیابد. تحقیقاتی که توسط سازمان استاندارد ملی بعمل آمده بیانگر این است که واحد مسکونی که در آن سوخت نگهداری می شود بایستی سازه های آن حدود بیست تا سی دقیقه در مقابل حریق مقاوم باشد. راههای ورودی و محفظه های حفاظت نشده نبایستی در راههای دسترسی خروج و دیوارها و دربها بکار رود. توجه داشته باشد که در خرید ملک تهران یا خرید خانه تهران باید تمامی موارد ایمنی که در این مقاله آورده شده است رعایت شود.
تبصرہ:فضاها نبایستی محدود بوده و به کریدوری که آن را ایجاد کرده باز شود.
الف: فضاها برای واحد های مسکونی و خطرناک بکار رود.
ب: فضای مورد نظر بایستی توسط سیستم خودکار آب افشان بر اساس مقررات بخش نوزده محافظت  شود.
ج: فضای مورد نظر نبایستی از رسیدن به راه دسترس خروج ممانعت بعمل آورد.

کنترل درب های خروج قبل از خرید خانه
کنترل درب های خروج قبل از خرید خانه

ایجاد پنجره های نورگیر، کرکره و یا جلو پنجره بر روی دیوارها و یا دربهای دسترس خروج ممنوع میباشد مقررات استاندارد مربوط به نصب دستگاههای تهویه هوا بعنوان وسیله تخلیه دود و عبور هوا در راهروهای مسکونی در کتاب NFPA مردود میباشد. تقسیم بندی فضاهای ساختمان محافظهای دودی – بر اساس مقررات برای ایجاد حداقل دو قسمت هم اندازه محافظ های دودی بایستی در راههای دسترس خروج و در راهروها ایجاد شوند.
تبصره شماره ۱- ساختمانهای گروه ۴
تبصره شماره ۲- قسمتهای خارجی بایستی دارای ۲ قسمت جهت دسترس خروج داشته باشند.
تبصره شماره ۳ – ساختمانهایی که خروجیهای آنها هر کدام بیش از ۵۰ فوت (۱۰ متر) و از هم جدا نیستند.
تبصره شماره ۴- جائیکه هر واحد مسکونی در طبقه همکف دسترسی مستقیمی به خروج داشته باشند محافظ های دودی که تهیه آنها نسبتا آسان است زیرا مقاومت چندان در برابر حریق مورد نیاز نمیباشد. در بسیاری از موارد در این بخش ایجاد راهروهای متقاطع ضروری میباشد باستثنای ساختمانهائی که تنها یک دسترس خروج دارند.
تبصره شماره ۵- استفاده از ضد دودها در هر ۱۰ متر را مورد نیاز نمیداند اما ایجاد یک ضد دود در طبقاتی که پلکان خروجی آنها کمتر از ۱۰ متر هستند در طول راهرو قرار دارند را لازم میداند.

نوشته های مرتبط

بهبود فضای باز آپارتمان در تهران (بخش سوم)

رضا بهزادی

بررسی قانون پیش فروش آپارتمان (بخش ششم)

رضا بهزادی

جایگاه حقوقی سامانه املاک (بخش یازدهم)

رضا بهزادی

ثبت دیدگاه